Nome isola
Tempio dei miracoli
X
-
Y
-
Polis
-
Tempio dei miracoli LVL
-
Legno
-

-
Helios